Λάρισα, Πολιτισμός

Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις εισαγωγής στις Ανώτερες Σχολές Χορού

για σεμιναρια 757x1024 - Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις εισαγωγής στις Ανώτερες Σχολές Χορού

Έως  και τις 15 Ιουλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με σκοπό να συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τις Ανώτερες Σχολές Χορού.

1 (2)
  1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  2. Οι αιτήσεις συµµετοχής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και τις 15 Ιουλίου 2017:

– Στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα, αυτοπροσώπως, ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 – 15:00, ή

– Με συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδροµείου έως 15/7/16 – φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδροµείου από τον υποψήφιο), ή

– Με ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση teth.dthh@culture.gr . Η αίτηση (υπογεγραµµένη) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική µορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά – «σκαναριστούν») . Αποδεκτοί τύποι αρχείων: pdf, doc, docx .

  1. Απαιτούµενα δικαιολογητικά – Τµήµα Καθηγητών Χορού

α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη µορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yppo.gr / Σύγχρονος Πολιτισµός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση συµπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο.

β) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυµνασίου ή άλλης ισότιµης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας µε απολυτήρια Λυκείου της ηµεδαπής (χορηγείται από τις ∆/νσεις Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης).

γ) Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυµο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την υποβολή πρόσθετου επίσηµου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

  1. Εξεταζόµενα µαθήµατα – Τµήµα Καθηγητών Χορού

α. Κλασικό Μπαλλέτο

β. Σύγχρονος Χορός

γ. Αυτοσχεδιασµός

δ. Έκθεση ιδεών: Η επιλογή των ασκήσεων θα γίνει από την ύλη µαθηµάτων, που καθορίζεται στο παράρτηµα 1 του Π. ∆/τος 372/1983 (ΦΕΚ 131/Α/83).

  1. Εξετάσεις: Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα χορευτικά µαθήµατα θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού στη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Η Ανώτερη Σχολή Χορού του Δήμου Λαρισαίων ιδρύθηκε το 1997 με την υπ’ αριθ. 32/52/28-6-1996 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 562/Β’τ/11-7-1996.

Η φοίτηση είναι τριετής και υποχρεωτική και η λειτουργία της υπόκειται στο νομικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απ’ όπου ορίζεται το πρόγραμμα σπουδών.

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Δίπλωμα Καθηγητή / Καθηγήτριας Χορού ή Πτυχίο  Χορευτή / Χορεύτριας.

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών της Ανώτερης Σχολής Χορού περιλαμβάνει:

* ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κλασικός Χορός, Σύγχρονος Χορός, Ρυθμική, Θεωρία και ανάλυση τεχνικής Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, Διδασκαλία.

* ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μουσική, Εφαρμοσμένη Ανατομία και Μυολογία, Ιστορικοί και Θεατρικοί Χοροί, Ρεπερτόριο Κλασικό και Σύγχρονο, Ελληνικοί Χοροί, Ιστορία Χορού, Αυτοσχεδιασμός και Στοιχεία Χορογραφίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία.

  1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Ανώτερη Σχολή Χορού Δήμου Λαρισαίων στεγάζεται στον ιστορικό και διατηρητέο χώρο του Μύλου του Παππά (Γεωργιάδου 53, 41447, Λάρισα). Διαθέτει Σκηνή Μπαλέτου, χώρο παραστάσεων και μαθημάτων.

Τηλέφωνο 2410 256464, e-mail: balletsc@otenet.gr

mm
Νιώθω υπερήφανος για όλα όσα δημιουργούμε καθημερινά στο larisaevents.gr. Όντας ο υπεύθυνος όλου του περιοδικού δουλειά μου είναι να διατηρώ τις ισορροπίες, να συντονίζω τη συντακτική ομάδα και να παράγω ιδέες. Μια καθημερινή τρέλα, μια καθημερινή καψούρα!
X