Λάρισα, Πολιτισμός

Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις εισαγωγής στις Ανώτερες Σχολές Χορού

για σεμιναρια 757x1024 - Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις εισαγωγής στις Ανώτερες Σχολές Χορού

Έως  και τις 15 Ιουλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με σκοπό να συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις για τις Ανώτερες Σχολές Χορού.

  1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  2. Οι αιτήσεις συµµετοχής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και τις 15 Ιουλίου 2017:

– Στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα, αυτοπροσώπως, ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 – 15:00, ή

– Με συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα (σφραγίδα ταχυδροµείου έως 15/7/16 – φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδροµείου από τον υποψήφιο), ή

– Με ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση teth.dthh@culture.gr . Η αίτηση (υπογεγραµµένη) και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική µορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά – «σκαναριστούν») . Αποδεκτοί τύποι αρχείων: pdf, doc, docx .

  1. Απαιτούµενα δικαιολογητικά – Τµήµα Καθηγητών Χορού

α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη µορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yppo.gr / Σύγχρονος Πολιτισµός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση συµπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο.

β) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυµνασίου ή άλλης ισότιµης Σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας µε απολυτήρια Λυκείου της ηµεδαπής (χορηγείται από τις ∆/νσεις Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης).

γ) Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυµο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την υποβολή πρόσθετου επίσηµου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

  1. Εξεταζόµενα µαθήµατα – Τµήµα Καθηγητών Χορού

α. Κλασικό Μπαλλέτο

β. Σύγχρονος Χορός

γ. Αυτοσχεδιασµός

δ. Έκθεση ιδεών: Η επιλογή των ασκήσεων θα γίνει από την ύλη µαθηµάτων, που καθορίζεται στο παράρτηµα 1 του Π. ∆/τος 372/1983 (ΦΕΚ 131/Α/83).

  1. Εξετάσεις: Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα χορευτικά µαθήµατα θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού στη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Η Ανώτερη Σχολή Χορού του Δήμου Λαρισαίων ιδρύθηκε το 1997 με την υπ’ αριθ. 32/52/28-6-1996 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 562/Β’τ/11-7-1996.

Η φοίτηση είναι τριετής και υποχρεωτική και η λειτουργία της υπόκειται στο νομικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απ’ όπου ορίζεται το πρόγραμμα σπουδών.

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Δίπλωμα Καθηγητή / Καθηγήτριας Χορού ή Πτυχίο  Χορευτή / Χορεύτριας.

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών της Ανώτερης Σχολής Χορού περιλαμβάνει:

* ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κλασικός Χορός, Σύγχρονος Χορός, Ρυθμική, Θεωρία και ανάλυση τεχνικής Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, Διδασκαλία.

* ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μουσική, Εφαρμοσμένη Ανατομία και Μυολογία, Ιστορικοί και Θεατρικοί Χοροί, Ρεπερτόριο Κλασικό και Σύγχρονο, Ελληνικοί Χοροί, Ιστορία Χορού, Αυτοσχεδιασμός και Στοιχεία Χορογραφίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία.

  1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Ανώτερη Σχολή Χορού Δήμου Λαρισαίων στεγάζεται στον ιστορικό και διατηρητέο χώρο του Μύλου του Παππά (Γεωργιάδου 53, 41447, Λάρισα). Διαθέτει Σκηνή Μπαλέτου, χώρο παραστάσεων και μαθημάτων.

Τηλέφωνο 2410 256464, e-mail: balletsc@otenet.gr

mm
Νιώθω υπερήφανος για όλα όσα δημιουργούμε καθημερινά στο larisaevents.gr. Όντας ο υπεύθυνος όλου του περιοδικού δουλειά μου είναι να διατηρώ τις ισορροπίες, να συντονίζω τη συντακτική ομάδα και να παράγω ιδέες. Μια καθημερινή τρέλα, μια καθημερινή καψούρα!